Kategoria: postępowanie na podstawie art. 4 pkt. 8 pzp

Kategoria: dostawy

 

Opublikowano: 13.03.2020 r. 

Termin składania ofert: do dnia 23.03.2020 r.  do godz. 10:00

Otwarcie ofert: 23.03.2020 r. o godz. 10.30

 

Informacja dla Wykonawców  - z dnia 25. 03. 2020 r.

 

Uwaga: Zamawiający informuje, że oferta złożona w terminie nie została oceniona z powodów niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający informuje o konieczności powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. O wynikach powtórnej oceny Wykonawcy zostaną poinformowani według zasad obowiązujących w niniejszym postępowaniu.