Konkurs / 10/ 2022

Przedmiot konkursu:

Świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarskich udzielanych przez trzech lekarzy w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM), wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa według Standardu ,,Dzienny dom opieki medycznej – organizacja i zadania” wydanego przez Ministerstwo Zdrowia we wrześniu 2017r. :

1)      CZĘŚĆ 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego 

2)      CZĘŚĆ 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej 

3)      CZEŚĆ 3 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii 

 

realizujących opiekę dla pacjentów w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

 

Data publikacji: 04.05.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 12.05.2022 r. do godz.: 09.00

Termin otwarcia ofert: w dniu 12.05.2022 r. o godz.: 10.00

 

UWAGA: Korekta adresu w Rozstrzygnięciu postępowania z dn. 12.05.2022 r.

Udzielający zamówienia koryguje adres Przyjmującego zamówienie w następujący sposób

było:

Oferta nr 1 złożona przez:

Dorotę Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Dorota Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Michałowicza 4

05-092 Warszawa

Powinno być

Oferta nr 1 złożona przez:

Dorotę Kowalczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą:

Dorota Kowalczyk Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Michałowicza 4

 

05-092 Łomianki

 

Świadczenia zdrowotne będą realizowane zgodnie z Projektem p.t. ,,Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym w Warszawie”, nr wniosku: RPMA 09.02.02-14-a708/18 – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – EFS, Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX – ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Numer i nazwa Działania: ,,9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Numer i nazwa Poddziałania : ,,9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”, Typ projektu: ,,Zdrowie”

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie pdf 809.42 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 1 - Szczegółowe warunki konkursu ofert pdf 1.69 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 1 pdf 712.83 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 2 pdf 722.06 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy na część 3 pdf 716.18 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 1 pdf 2.39 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 2 pdf 2.38 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 3 - Wzór umowy na część 3 pdf 2.39 MB Edyta Bartosińska
Zał. nr 4 - Regulamin komisji konkursowej pdf 837.61 KB Edyta Bartosińska
Zał. nr 5 - Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych pdf 530.07 KB Edyta Bartosińska
Rozstrzygnięcie konkursu pdf 459.75 KB Edyta Bartosińska