Konkurs / 6 / 2022

Przedmiot konkursu:

Świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń lekarskich udzielanych przez trzech lekarzy w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM), wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa według Standardu ,,Dzienny dom opieki medycznej - organizacja i zadania" wydanego przez Ministerstwo Zdrowia we wrześniu 2017 r.

Część 1 - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego

Część 2 - lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Część 3 - lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii

realizujących opiekę dla pacjentów w ramach wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego.

 

Data publikacji: 21.04.2022 r.

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2022 r. do godziny 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 29.04.2022 r. o godzinie 10:00

 

Świadczenia zdrowotne będą realizowane zgodnie z Projektem p.t. ,,Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo- Leczniczym w Warszawie”, nr wniosku: RPMA 09.02.02-14-a708/18 – dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – EFS, Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 IX – ,,Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Numer i nazwa Działania: ,,9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej” Numer i nazwa Poddziałania : ,,9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych”, Typ projektu: ,,Zdrowie”.